REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.insperio.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: INSPERIO Ewa Cylwik, Kolonia Porosły 4, 16-070 Choroszcz, NIP: 9662055737,REGON: 362639612, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
 5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.
 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
 7. Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.
 9. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego oraz Konto.
 10. Konto - dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
 11. Towary – towary sprzedawane w Sklepie, głównie wyposażenie dla domu.

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
 2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego;

 

§ 2

 1. Aby korzystać z Usług, Kupujący musi zaakceptować Regulamin.
 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokladnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: + 48 534450764, e-mailem – sklep@insperio.pl Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

 

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

§ 6

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów.
 3. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.
 4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.
 5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.
 6. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści). Jest to moment zawarcia Umowy.
 7. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 7

 1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
 2. Niezależnie od przesłanych Kupujacemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.

§ 8

Zamówienia można składać również :

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@insperio.pl;
 2. drogą telefoniczną pod numerem : + 48 534450764 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej);

4.DOSTAWA

§ 9

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. Standardowo wysyłka Towarów realizowana jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 21 stosuje się.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 21 stosuje się.
 4. Ustępy 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

§ 10

 1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.
 3. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

 1. Możliwe opcje dostawy Towarów są prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. Wybór opcji należy do Kupującego.
 2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, niezaprezentowanej Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 10 ust. 1.

5.CENA I PŁATNOŚCI

§ 12

 1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.
 2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.

§ 13

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub fakturę.

§ 14

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

 1. za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.
 2. przelewem – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego o nr: 58 2490 0005 0000 4500 3937 9006;

6. KONTO

§ 15

 1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
 4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „Załóż konto”.
 5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie loginu (adresu e-mail) oraz hasła do Konta.
 6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
 8. Konto zostaje założone w momencie kliknięcia w link aktywacyjny. Jest to moment zawarcia Umowy.
 9. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.
 10. Założenie Konta jest bezpłatne.
 11. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Konta w sposób, o którym mowa w § 23 ust. 3, lub poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta na stronach Sklepu. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 16

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 17

 1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
 1. żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;
 2. żądać wymiany Towaru na nowy;
 3. żądać obniżenia ceny;
 4. odstąpić od Umowy;
 1. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 2. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 3. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.
 4. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 18

 1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie na adres e-mail oraz pod numerem telefonu, o których mowa w § 8.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
 3. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

 

§ 19

 1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
 2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 3. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 1. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

§ 20

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

§ 21

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

§ 22

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. W przypadku gdy dany Towar objęty jest gwarancją producenta, Sprzedający zamieści o tym odpowiednią informację w opisie Towaru na stronie Sklepu.

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 23

 1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:
  1. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  5. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  6. umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.
 5. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sklepuhttp://www.http://insperio.pl/formularze/formularz_zwrotu_towaru.pdf
 6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpi
 7. może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego.
 8. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

§ 24

Przepisy § 25, § 26, § 27, § 28 i § 29 oraz § 30 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się tylko i wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami.

§ 25

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

§ 26

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 27

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

§ 28

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 

§ 29

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 30

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu INSPERIO Ewa Cylwik Kolonia Porosły 4, 16-070 Choroszcz

. Dotyczy to głównie treści Polityki Prywatności, która uzyskała następującą, zaktualizowaną treść:

W REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO INSPERIO Ewa Cylwik . www.insperio.pl obowiązującym od 25.05.2018 r. (zwanym dalej Regulaminem) dokonuje się następującej zmiany:

„6) Użytkownik – należy przez to rozumieć Kupującego lub Konsumenta.”

 1. Po §,,, Regulaminu dodaje się § …a) w brzmieniu:

„1. Rejestracja w sklepie internetowym www.insperio.pl wymaga akceptacji oraz pouczenia Kupującego lub Konsumenta o przetwarzaniu ich Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Akceptacja ta i pouczenie następuje poprzez podanie wymaganych danych przez Kupującego lub Konsumenta oraz kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu przy stosownej Klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 6 ust. 1 lit. b, 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, tj.: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, w tym reklamacji oraz obsługi działań Kupującego lub Konsumenta w ramach Sklepu.

4. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (h) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (i) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (j) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (k) historia zakupów i wybierane linki, (l) dla Kupującego nie będącego Konsumentem nr NIP, (ł) dla Kupującego nie będącego Konsumentem jego nazwę (firmę), (m) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, rodzaj transakcji (n) jeśli Kupujący lub Konsument zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, przewoźnicy (w związku z realizacją zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Kupującego lub Konsumenta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Korzystając ze Sklepu Kupujący lub Konsument wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: www.insperio.plWyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

7. Kupujący lub Konsument ma prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) należy wysłać wiadomość na adres iod.galonoleje@gryfon.com.pl stosownym żądaniem. Konsekwencją skorzystania z uprawnień opisanych powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) może być brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

9. Kupujący lub Konsument mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. W konsekwencji niepodanie Danych Osobowych przez Kupującego lub Konsumenta skutkować będzie brakiem możliwości korzystania przez nich z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

11. Dane Osobowe Kupującego lub Konsumenta są przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 Ordynacjapodatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), t. j.przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a w przypadku zgód .


12. Sprzedawca uprawniony jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

13. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Sprzedawca świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

14. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:

(a) nazwa użytkownika,

(b) imię i nazwisko,

(c) adres pocztowy,

(d) adres e-mail,

(e) numer telefonu.


15. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) przez Użytkownika.”


Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. i dotyczą wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

§ 31

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego.
 2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe w żadnym wypadku nie są przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim.
 4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie zastosuje się do wystosowanego przez Kupującego żądania.
 6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

§ 32

 1. Sklep posługuje się plikami cookies.
 2. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:
 1. utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła do Konta;
 2. dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika;
 3. tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;
 4. opracowywanie zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych;
 1. Pliki cookies zostaną zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody na instalację i używanie. Zgoda udzielana jest poprzez skonfigurowanie systemu komputera, oraz programów umożliwiających przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla, Chrome i in.) w sposób, który umożliwi instalacje plików „cookies” na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu.
 2. Sprzedający informuje, że Użytkownik może usunąć instalację plików „cookies”.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 1. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

§ 34

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2017r.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.

 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 08.12.2021 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest INSPERIO Ewa Cylwik, właściciel sklepu internetowego insperio.pl, z siedzibą przy Kolonia Porosły 4, 16-070 Choroszcz, NIP 9662055737

 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/insperio/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody główne po 1 dla 2 osób.

2. Nagrodami w Konkursie są 2 komplety pościeli bawełnianej dla uczestników konkursu:

do wyboru rozmiar i wzór sposród dostępnych na sklepie w chwili ogłoszenia wyników konkursu

- nagroda zostanie wysłana kurierem DPD lub INPOST Paczkomaty na koszt organizatora konkursu.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora - www.facebook.com/insperio/

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani

jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/insperio/

2. Konkurs trwa od 08-12-2021 do 19-12-2021 do godziny: 23:59

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Udzielenie odpowiedzi na pytania:
    Jak wygląda świąteczny klimat w Twoim domu? Czy tworzy go drzewko, czy sięgasz po inne dodatki? Zwykle to my inspirujemy ciekawymi rozwiązaniami do Twojego domu - teraz Ty ZAINSPIRUJ NAS!
     

b. Polubienie posta konkursowego i profilu INSPERIO w serwisie Facebook i Instagram

c. Zaproszenie 3 osób do wzięcia udziału w konkursie

d. Polubienie profilu https://www.facebook.com/lazienkoteka należącego również do organizatora konkursu

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/insperio/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem oznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym.

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/insperio/ wiadomości z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres email

e. wzór pościeli (ze strony: https://insperio.pl/181-posciel), rozmiar.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji

ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

“Konkurs na Facebooku z dnia 08.12.2021 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2021 r. i obowiązuje do 19.12.2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: haftprojekt.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
www.insperio.pl